Ons as Nuwe Lewe glo:

GOD

Dat God ongeskape, ewig, selfonderhoudend, onveranderlik, alwetend, almagtig, alomteenwoordig asook geheel en al wys, goed, liefdevol, genadig, barmhartig, regverdig en heilig is. Dat daar een God is wat vir ewig as drie gelyke persone in ʼn liefdevolle gemeenskap bestaan, naamlik Vader, Seun en Heilige Gees en dat elke persoon van die Godheid ten volle God is, en dat God een is.

DIE BYBEL

Dat die 66 gekanoniseerde boeke van die Bybel, God se Woord is wat by God ontstaan het en daarom ook die hoogste en finale gesag in alle aspekte van die lewe is. God het self die outeurs uitgekies, aangestel en geïnspireer om die Bybel op ’n manier te skryf wat elke outeur se agtergrond, styl en woordeskat weerspieël. Die Bybel, in sy oorspronklike vorm, is onfeilbaar en foutloos. Om enige deel van God se Woord te ongehoorsaam of nie te glo nie, is om aan God ongehoorsaam te wees of Hóm nie te glo nie. Almal wat bely dat Jesus Christus God en Verlosser is, word geroep om hulle dissipelskap uit te leef deur God se Woord na te volg. Geen ander geskrif is deur God geïnspireer of het die lewensveranderende potensiaal van die Bybel nie. Daarom moet die Bybel blymoedig, pligsgetrou en biddend oordink, gelees, geleer, gememoriseer, geglo, gehoorsaam en toegepas word.

SKEPPING

Dat God die ganse heelal, insluitend die aarde en alles daarop, uit die niet geskape het om Homself te verheerlik. Deur Sy soewereiniteit en almag onderhou en regeer God oor Sy skepping. Hy is soewerein oor elke detail van die geskiedenis, sowel as die hede en die toekoms. God het die mens na Sy eie beeld, as man en vrou met gelyke waarde en waardigheid geskape. Hy het ons gemaak om Hom vir ewig lief te hê, te geniet en te aanbid en goeie rentmeesters van die aarde en Sy skepping te wees. Elke gelowige is geroep tot ’n lewe van heiligheid, toewyding en diens aan God. Hierdie diens sluit ’n diepe besorgdheid oor God se skepping in, wat ons daartoe lei om die redding van geestelike verlorenes na te jaag en om na die tydelike behoeftes van mense om te sien.

SONDE

Dat Adam, die eerste mens wat God geskape het, gesondig het deur aan God ongehoorsaam te wees. Dat Adam daardeur sonde die wêreld ingebring het en daarmee saam ook die straf van sonde, naamlik fisiese en geestelike dood. As verteenwoordiger van die mensdom is Adam se sonde aan die hele mensdom toegereken. Elke mens word dus met ’n sondige aard gebore en dit lei daartoe dat elkeen ook persoonlik sondig en die straf van sonde verdien.

OORDEEL, BELONING, TOEKOMS

Dat Jesus Christus weer na die aarde gaan terugkeer om:

Die wêreld te oordeel. Elkeen wat nie in Jesus Christus glo nie sal die straf vir hulle eie sonde betaal deur ’n ewigheid in ’n fisiese hel deur te bring.

Sy kinders te beloon. Gelowiges sal volgens hulle werke op aarde beloon word en vir ewig saam met God wees.

’n Nuwe hemel en aarde in te lei. God die Vader, Seun en Heilige Gees sal vir ewig regeer en aanbid word in ’n ewige koninkryk waar daar geen sonde, smart of lyding sal wees nie.

JESUS CHRISTUS

Dat Jesus Christus, die Seun van God, volledig mens geword het sonder om Sy Godheid prys te gee. Hy was gelyktydig en ten volle God en mens op aarde en sal vir ewig wees. God die Heilige Gees het Maria op bonatuurlike wyse bevrug en daarom het sy as ’n maagd aan Jesus Christus geboorte gegee. Jesus het ’n buitengewone lewe op aarde gelei wat deur merkwaardige lering en wonderwerke gekenmerk is. Jesus se verhouding met die Vader was een van volmaakte gehoorsaamheid en intimiteit. Jesus Christus het versoening tussen God en die mens gebring deur gewillig, as ons plaasvervanger, aan die kruis vir ons sonde te sterf. Deur Jesus Christus se volmaakte lewe en plaasvervangende kruisdood is God se geregtigheid namens ons bevredig en verkry ons die geskenk van ewige verlossing. Hierdie verlossing sluit vergifnis, ’n nuwe lewe en aanneming in God se familie in. Jesus het fisies uit die dood opgestaan en daarna Hemel toe gevaar, waar Hy as hoëpriester, advokaat en bemiddelaar tussen die heilige God en die sondige mensdom optree. Verlossing is beskikbaar vir almal wat na Jesus Christus toe draai en op Hom alleen as God en Redder vertrou.

HEILIGE GEES

Dat die Heilige Gees in elke wedergebore gelowige woon. Die kerk en alle gelowiges is geroep om Jesus Christus te verheerlik. Ons kan slegs aan hierdie roeping voldoen deur voortdurend op die Heilige Gees se krag en leierskap te steun. Die Heilige Gees openbaar die Vader en Seun aan ons, stort God se liefde in ons harte uit en verander ons karakter om God se karakter te weerspieël. Hierdie verandering is ’n proses en benodig ons deelname. Ons deelname sluit, onder meer, ’n heelhartige vertroue op God, gehoorsaamheid aan God en die gedissiplineerde soeke na God se wil in. Die Heilige Gees lei, versterk en verseker elke gelowige van sy of haar veiligheid as God se kind. Hy verhelder die Bybel en gee geestelike gawes aan elke gelowige soos Hy wil. Hy bemagtig ook gelowiges om die Evangelie van Jesus te verkondig en bring samehorigheid. Die Heilige Gees oortuig die mens van sonde en geregtigheid en lei ons na Jesus.

DIE KERK

Dat almal wat glo en bely dat Jesus Christus die enigste weg, waarheid en lewe is met Sy liggaam verenig is en saam die universele kerk vorm. Die universele kerk vind uitdrukking in verskillende plaaslike kerke wat op hulle beurt die karakter van die universele kerk moet uitbeeld. ’n Persoonlike belydenis van geloof in Jesus Christus is dus noodsaaklik vir lidmaatskap aan ’n plaaslike kerk. Elke plaaslike kerk is ’n geestelike familie van gelowiges en is geroep om gereeld bymekaar te kom om God te aanbid, onderrig te word in die Woord, te bid, te doop en nagmaal te hou. Die doop is die onderdompeling van ’n gelowige as ’n persoonlike belydenis van geloof en dat hy of sy hulle met Jesus Christus se dood en opstanding vereenselwig. Die nagmaalbrood en -wyn is simbole van Jesus se liggaam wat gebreek is en bloed wat gevloei het ter vergifnis en heling van sonde. Elke kerk moet deur ouderlinge gelei word wat die kerk versorg en toerus vir dienswerk. Elke gelowige is deel van die heilige priesterskap van God en is geroep tot dienswerk. Elke gelowige moet saamwerk om die kerk te versterk deur mekaar lief te hê, samehorigheid in die kerk te beskerm asook vrygewig te dien en te gee op watter maniere hulle ook al kan. Die prioriteit van elke kerk is om die Goeie Nuus van Jesus, die Evangelie, aan die wêreld te bring. Jesus Christus is die hoof van die kerk en bou Sy kerk.

DIE KONINKRYK

Dat Jesus Christus met Sy eerste koms, Sy koninkryk op aarde ingelei het. Sy wederkoms sal Sy koninkryk op aarde ten volle verwesenlik. As deel van hierdie volle verwesentlike Koninkryk sal die verloste mensdom onsterflike opstandingsliggame geniet, terwyl ons God se tasbare teenwoordigheid en genade vir ewig in die nuwe hemel en die nuwe aarde vier. Die wêreld sal van alle lyding, onreg, sonde en dood skoongemaak wees. Die kerk is geroep om in vreugdevolle afwagting van hierdie sekere toekoms te leef en die wêreld ’n voorsmaak daarvan te gee. Ons doen dit deur die Evangelie te verkondig; teen-kultureel te leef in ’n wêreld wat nie in God glo nie; outentiek gemeenskap te bou; die armes en uitgeskuifdes te bedien; onreg te konfronteer, die skepping te beskerm en deurgaans te bid: “Laat U koninkryk kom.”